top of page

CORPORATE LANGUAGE TRAINING 

Knowledge Logo transparent.png

The ART of moving forward

What we do 

สถาบันสอนภาษา เดอะ โนวเลจ บริการให้คำปรึกษาและออกแบบหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับองค์กร หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ด้วยทีมงานมืออาชีพ เราเน้นคุณภาพเป็นอันดับหนึ่งเสมอ หลักสูตรของเรายืดหยุ่นได้ และออกแบบมาเพื่อแต่ละคนองค์กรโดยเฉพาะ.

ขั้นตอนในการทำงาน

corporate solution.png

ทีมงานของเราจะวิเคราะห์และวิจัยรายละเอียดที่สำคัญต่อธุรกิจขององค์กรและเราจะออกแบบหลักสูตรให้มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการและเฉพาะทางสำหรับธุรกิจขององค์กรรวมไปถึงการพัฒนาบุคลากร

ก่อนที่จะเริ่มต้นหลักสูตรการฝึกอบรมทีมงานของเราจะทบทวนแผนการฝึกอบรมกับฝ่ายทรัพยากรบุคคลของท่านเพื่อให้แน่ใจว่าท่านจะได้หลักสูตรที่ตรงต่อความต้องการขององค์กร

การดูแลให้คำปรึกษาจากทีมอาจารย์จะเป็นไปตามแผนการเรียนรู้และโครงสร้างหลักสูตรที่เราออกแบบให้กับองค์กร อีกทั้งผู้จัดการฝ่ายดูแลหลังการขายจะดูแลท่านอย่างใกล้ชิดพร้อมตรวจสอบประสิทธิภาพของนักเรียนเพื่อให้แน่ใจว่าผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นต้องเกิดความก้าวหน้าและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ส่งผลรายงานการฝึกอบรมรวมถึงรายละเอียดต่างๆตลอดทั้งหลักสูตร

Our clients 

GET 1 FREE
DEMO CLASS 

*Schedule is subject to The Knowledge availability 

Thanks for submitting!

bottom of page