CORPORATE LANGUAGE TRAINING 

The ART of moving forward

What we do 

สถาบันสอนภาษา เดอะ โนวเลจ บริการให้คำปรึกษาและออกแบบหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับองค์กร หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ด้วยทีมงานมืออาชีพ เราเน้นคุณภาพเป็นอันดับหนึ่งเสมอ หลักสูตรของเรายืดหยุ่นได้ และออกแบบมาเพื่อแต่ละคนองค์กรโดยเฉพาะ.

ขั้นตอนในการทำงาน

ทีมงานของเราจะวิเคราะห์และวิจัยรายละเอียดที่สำคัญต่อธุรกิจขององค์กรและเราจะออกแบบหลักสูตรให้มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการและเฉพาะทางสำหรับธุรกิจขององค์กรรวมไปถึงการพัฒนาบุคลากร

ก่อนที่จะเริ่มต้นหลักสูตรการฝึกอบรมทีมงานของเราจะทบทวนแผนการฝึกอบรมกับฝ่ายทรัพยากรบุคคลของท่านเพื่อให้แน่ใจว่าท่านจะได้หลักสูตรที่ตรงต่อความต้องการขององค์กร

การดูแลให้คำปรึกษาจากทีมอาจารย์จะเป็นไปตามแผนการเรียนรู้และโครงสร้างหลักสูตรที่เราออกแบบให้กับองค์กร อีกทั้งผู้จัดการฝ่ายดูแลหลังการขายจะดูแลท่านอย่างใกล้ชิดพร้อมตรวจสอบประสิทธิภาพของนักเรียนเพื่อให้แน่ใจว่าผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นต้องเกิดความก้าวหน้าและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ส่งผลรายงานการฝึกอบรมรวมถึงรายละเอียดต่างๆตลอดทั้งหลักสูตร

Our clients 

GET 1 FREE
DEMO CLASS 

*Schedule is subject to The Knowledge availability 

ABOUT US : 

Learning Thai language and getting an ED Visa for 8 months up to 14 months is the best way to stay in Thailand without worrying about visa runs.
 

More Information : 

Tel : 02-264-0276 

Mobile : 061-282-6611

Email : Study@theknowledge.in.th
Address : Lake Rajada Office Complex (5 Floor Low Zone)

Ratchadapisek Road., Klongtoey, Bangkok 10110 (Thailand)