top of page
IMG_9477.JPG

ENGLISH COURSE

PROFESSIONAL ENGLISH

หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการใช้ภาษาทั้ง 4 ทักษะ เกี่ยวกับธุรกิจ การทำงาน  เช่นการสื่อสารทางโทรศัพท์ การเข้าประชุม การอธิบายและนำเสนองานหรือสินค้าต่างๆ การแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ที่สามารถเกิดขึ้นได้ในทุกวันของการทำงาน 

b1-over.png

เป็นคอร์สภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจกลางสูงคอร์สเรียนสำหรับคนทำงานที่ออกแบบมาอย่างดีเพื่อช่วยคุณในการทำงานและติดต่อธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพหลักสูตรนี้จะสอนเป็นคลาส ประเภทกลุ่มโดยประกอบด้วยฝึกการสนทนา 60 บทเรียน และไวยากรณ์ 40 บทเรียน

b2-over-new-up.png

เป็นคอร์สภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจระดับสูงคอร์สเรียนสำหรับคนทำงานที่ออกแบบเพื่อช่วยคุณสามาถนำไปใช้ไห้จริงในการทำงานและติดต่อธุรกิจ การสอนเน้นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหลักสูตรนี้จะสอนเป็นคลาสประเภทกลุ่มโดยประกอบด้วย ฝึกการสนทนา 60 บทเรียน และไวยากรณ์ 40 บทเรียน

เหตุผลที่นักเรียนเลือกเรียนกับเรา!

Why study english at TKL.jpg

Our Thai course under supervision of the

Ministry of Education 

The Knowledge Language Center

BUSINESS ENGLISH COURSE 100 HOURS.jpg
bottom of page