top of page
How to speak English หน้าปก no ราคา .jpg

ED VISA

Our English course under the supervision of the Ministry of Education. Enrolling our 7-months or 12- months program will grant you the Non-Immigrant ED visa. 

คอร์สภาษาอังกฤษระดับพื้นฐาน

นักเรียนจะสามารถบอกเล่าเรื่องราวส่วนตัวพูดถึงเหตุการณ์ในอดีตและอนาคตอีกทั้งการบอกทิศทางและเวลาได้ หลักสูตรนี้จะสอนเป็นคลาสประเภทกลุ่มโดยประกอบด้วยฝึกการสนทนา 60บทเรียนและไวยากรณ์ 40 บทเรียน

คอร์สภาษาอังกฤษระดับกลาง

นักเรียนจะสามารถสื่อสารเกี่ยวกับหน้าที่การงานในชีวิตประจำวันและใช้แกรมม่าในการเปรียบเทียบได้หลักสูตรนี้จะสอนเป็นคลาสประเภทกลุ่มโดยประกอบด้วย ฝึกการสนทนา 60 บทเรียน และไวยากรณ์ 40 บทเรียน

idea.jpg

เป็นคอร์สภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจกลางสูง

คอร์สเรียนสำหรับคนทำงานที่ออกแบบมาอย่างดีเพื่อช่วยคุณในการทำงานและติดต่อธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพหลักสูตรนี้จะสอนเป็นคลาส ประเภทกลุ่มโดยประกอบด้วยฝึกการสนทนา 60 บทเรียน และไวยากรณ์ 40 บทเรียน

เป็นคอร์สภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจระดับสูง

คอร์สเรียนสำหรับคนทำงานที่ออกแบบเพื่อช่วยคุณสามาถนำไปใช้ไห้จริงในการทำงานและติดต่อธุรกิจ การสอนเน้นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหลักสูตรนี้จะสอนเป็นคลาสประเภทกลุ่มโดยประกอบด้วย ฝึกการสนทนา 60 บทเรียน และไวยากรณ์ 40 บทเรียน

เหตุผลที่นักเรียนเลือกเรียนกับเรา!

Why study english at TKL.jpg

บริการด้านวีซ่าเพื่อการการศึกษา

ENROLL THE COURSE
SUBMIT THE APPLICATION TO THE MOE
COLLECT THE APPROVAL LETTER FROM OUR SCHOOL
APPLY THE ED VISA AT A THAI EMBASSY ABOARD
90 DAYS ED VISA IS APPROVED
BACK TO THAILAND AND CONTACT OUR SCHOOL
START YOUR CLASS
TKL.jpg

ระยะเวลาและราคา

Student enroll in the English Language course

The 190-hour package (7-month) or the 270-hour package (12-month).

 General English language course

Student enroll in the English Language course

The package (1-month), The 160-hour package (5-months),

The 224-hour package (7-months)

or the 380-hour package (12-months).

Our Thai course under supervision of the Ministry of Education 

Ex_Web.jpg
bottom of page